Paisatgisme – Cursos fluvials, territori i litorals marítims

Projecte d’adequació del riu Ripoll al seu pas per la Font dels Gitanos – Sabadell Informació

INFORMACIÓ

La finalitat bàsica del present Projecte és permetre la recuperació dels marges del riu i aconseguir la integració de l’assut previst, per una correcta millora ambiental de la llera, junt amb l’adequació paisatgística dels marges del riu, de forma que aquestes reprodueixin en el major grau possible l’estat natural propi del medi fluvial lligat amb l’assentament humà.
Una altra qüestió a nivell general de l’actuació, és permetre que el riu actuí com eix lineal vertebrador del conjunt d’espais d’interès paisatgístic de la zona, i els connectí amb el casc urbà de Sabadell. Per aconseguir això s’ordena l’ús públic dissenyant un espai d’estada o berenador i una xarxa de camins per ús de vianants i bicicletes paral·lela al curs del riu.

PROMOTOR

Ajuntament de Sabadell

SUPERFÍCIE

7 Ha

AUTOR

Martirià Figueras & Aspecte Paisatge

COL·LABORADORS

Servis Tècnics Municipals

SITUACIÓ

Sabadell – Vallés Occidental (Barcelona)

DATA EXECUCIÓ

Projecte 2003 i realització 2004