';
Preloader logo
PAISATGISME-v3

01 Paisatgisme

El paisatgisme és la disciplina a través de la qual analitzem, planifiquem, projectem i gestionem el paisatge. El procés d’elaboració dels nostres projectes parteix d’un acurat anàlisi de l’àmbit per donar solucions a les preocupacions i demandes dels nostres clients. Aportant tot el procés creatiu per a la recerca d’una identitat pròpia en voluntat de convertir l’espai en lloc, fins a l’execució final de l’obra.

Projectes d’integració paisatgística de Cursos fluvials i litorals marítims.
Projectes d’Ordenació i tractament superficial d’Obres d’urbanització.
Projectes de Parcs, places i rotondes.
Projectes de Recuperació de Patrimoni històric i natural.

JARDINS-v2

02 Jardins

L'objectiu per al disseny de jardins és adaptar l'espai exteriors a l'ús previst, per tal de convertir-lo en un a lloc agradable , harmònic i sostenible, ja sigui en un àmbit rural, urbà, industrial, tant en gran o petites superfícies.

Disseny de jardins particulars, comunitaris i industrials.
Projectes ordenació i enjardinament espais públics i privats.
Projectes d’ordenació i enjardinament finques particulars.
Jardins verticals i decoració d’espais singulars, façanes, halls…

PROMOCIONS-v2

03 Promocions Hoteleres
i Turístiques

Disseny i ordenació d'espais exteriors de promocions hoteleres i turístiques en general. Així com ordenació i integració paisatgística i tractament superficial dels espais públics i zones verdes de promocions urbanístiques.

Projectes d’enjardinament d’espais exteriors hotels, apartaments, bars, terrasses i altres complexes turístics.
Projectes d’ordenació de Càmpings i Centres comercials.
Projectes d’integració paisatgística de Promocions turístiques.

ESDEVENIMENTS-v2

04 Esdeveniments

Disseny elements de referència i ordenació funcional dels espais per tal d'aportar la imatge que es vol comunicar i amb criteris de referència en modernitat i qualitat.

Projectes d’elements singulars de referència.
Ordenació d’espais de Fires i exposicions.
Promoció d’elements per Festes i altres muntatges d’esdeveniments.

EFIMERS-v3

05 Efímers i escultures

Conjunt d’elements creats en l’espai exterior majoritàriament com expressió d’una idea compositiva de projecte relacionada amb el lloc. 'On comença i on acaba la jardineria' i la investigació dels seus límits, l’acció compositiva esdevé escultura.

Disseny d’elements per esdeveniments
Disseny Espais de fires i stands.
Efímers i decoració singulars.
Escultures.

DISSENYURBA-v3

06 Disseny elements urbans i il·luminació singular

El desenvolupament d'un projecte de caràcter urbà comporta definir elements que formen part d'ell mateix i és necessari dissenyar-los de forma concreta pel lloc que han d'ocupar.

La il·luminació singular permet crear atmosferes, jocs visuals, riquesa colorista i infinitat d'opcions que transformen els espais o elements per tal que esdevinguin peces identificatives.

Projectes de I+D de mobiliari urbà.
Projectes de I+D d’equipaments infantils.
Projectes d’Il·luminació singular. Nadal /edificis.
Microarquitectures tematitzacions diverses.

07 Medi Ambient

L’àrea de medi ambient està formada per un equip humà especialitzat en diferents disciplines: Enginyers Agrícoles, Llicenciats en Ciències Ambientals, Consultors i Paisatgistes. Recolzat també per un nombrós grup de col·laboradors: Arquitectes, Botànics, Zoòlegs i Geòlegs. Aquesta àrea ofereix un servei d’alta qualitat, avalat per l’experiència de més de 25 anys en l’àmbit de l’administració pública, l’empresa i la promoció privada.

Avaluació de l’impacte ambiental.
Enginyeria ambiental.
Estudis i informes ambientals territorials.
Projectes d’integració paisatgística.
Projectes de mesures correctores i Recuperacions d’espais degradats.
Informes i Valoracions tècniques de finques agrícoles i danys de paisatge.